top of page

EKOLOGINIO TINKLO NUO BRANDŽIŲ MEDŽIŲ PRIKLAUSOMIEMS ORGANIZMAMS SUKŪRIMAS

LIFE16 NAT/LT/000701

Lietuvos gamtos fondas, bendradarbiaudamas su Daugpilio universiteto Gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centru, Kauno miesto savivaldybe ir Lietuvos zoologijos sodu, 2017 – 2022 m. vykdo Europos Sąjungos aplinkos finansinio mechanizmo „LIFE“ finansuojamą projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701).

 

Šio projekto tikslinė rūšis – į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo (Lietuvos raudonoji knyga) 2 (V) kategoriją bei Europos Bendrijų Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva) II ir IV priedus įrašytas niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita). Tai vabalas, kuris didžią savo gyvenimo dalį praleidžia brandžių lapuočių medžių viduje ir todėl tokių medžių būklė, gausa bei sąlygos migruoti tiek tarp pavienių medžių, tiek tarp jų grupių tiesiogiai susijusi su niūriaspalvio auksavabalio išgyvenimo galimybėmis. Ir ne tik šio vabalo – sukūrus niūriaspalviui auksavabaliui palankias gyvenimo sąlygas pagerės sąlygos ir kitiems nuo brandžių medžių priklausantiems organizmams, pvz., europiniui plačiaausiui (Barbastella barbastellus), didžiajai miegapelei (Glis glis), naminei pelėdai (Strix aluco), aštuoniataškiui auksavabaliui (Gnorimus variabilis), žvaigždėtajam pseudoskorpionui (Anthrenochernes stellae), krokiniui minkšteniui (Hapalopilus croceus), kurapkiniui storplučiui (Xylobolus frustulatus) ir kt.

Projekto metu atliekant tikslinės rūšies vabalui tinkamų buveinių tvarkymo darbus bei sukuriant jungiamuosius elementus ir laikinas buveines, bus sukurtas ekologinis koridorius, kurio branduoliais pasirinkta niūriaspalvio auksavabalio apsaugai išskirtos Natura 2000 teritorijos Kauno ąžuolynas (LTKAU0020), Dūkštų ąžuolynas (LTVIN0007) ir Neries šlaitas ties Verkiais (LTVIN0012). Šis ekologinis tinklas taps tarptautinio Lietuvos – Latvijos ekologinio tinklo, kuriame bus nustatoma niūriaspalvio auksavabalio populiacijų fragmentacija ir atsiradusios spragos genetiniams mainams tarp sub-populiacijų, dalimi. Taip pat numatomas niūriaspalvio auksavabalio populiacijų atkūrimas sutvarkytose šio vabalo istorinėse radavietėse, o pritaikant šiuolaikines technologijas bus tobulinami ir optimizuojami šio vabalo stebėsenos metodai.

 

Projekto metu išskirtinis dėmesys bus skiriamas ir visuomenės gamtosauginiam švietimui. Tam bus parengta ir išleista mokomoji medžiaga, organizuojami vieši renginiai, Kauno ąžuolyne įkurtas pažintinis takas, projekto vietose pastatyti informaciniai stendai, projektas ir jo metu gyvendinamų veiklų reikšmė pristatoma žiniasklaidoje bei projekto internetiniame tinklalapyje.

 

Siekiant įgyti naujos niūriaspalvio auksavabalio ir jų buveinių apsaugos patirties bei pasidalinti jau sukauptomis žiniomis su kitais ekspertais projekto komanda dalyvaus susitikimuose su kitų šalių ekspertais, seminaruose, mokomosiose išvykose bei pasidalins įvairiuose leidiniuose, pvz., geros praktiko vadove, medžių milžinų ir negyvos medienos tvarkymo gairėse, moksliniuose straipsniuose.

 

Projekto vertė – 1,378,000 EUR. Europos Komisija remia projektą skirdama 1,033,180 EUR finansavimą, LR Aplinkos ministerija – 316,940 EUR, projekto partneriai – 27,880 EUR.

Projekto partneriai ir rėmėjai

logo visi.png
bottom of page