top of page

Lietuvos gamtos fondas

Lietuvos gamtos fondas (LGF) – visuomeninė gamtosaugos organizacija, kurios veikla susijusi su Lietuvos gamtinės įvairovės išsaugojimu ir atkūrimu bei tvaraus gamtos turtų naudojimo siekiu. LGF turi didesnę kaip 15 m. darbo patirtį miškų, medžių milžinų ir su jais susijusių organizmų apsaugos srityse. Fondo specialistai dalyvavo išskiriant kertines miško buveines ir vertinant jų kokybę, rengė saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, vertino Kauno ąžuolyno ir greta esančių senų medžių būklę, pagal sutartį su LR aplinkos ministerija įgyvendino saugomų rūšių apsaugos planus, vykdė naujų niūriaspalvio auksavabalio buveinių paiešką ir kt.  


Lietuvos gamtos fondas projekte „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ yra pagrindinis partneris. LGF darbuotojai atsakingi už projekto veiklų įgyvendinimo organizavimą ir daugumos veiklų, susijusių su brandžių ąžuolų inventorizacija, jų būklės įvertinimu, tvarkymo ir geros būklės palaikymo planavimu, niūriaspalvio auksavabalio tyrimais, viešinimu, visuomenės švietimu ir kt. įgyvendinimą."

 • Lietuvos gamtos fondas
 • LGF el. paštas
 • LGF (Facebook)
 • LGF (Youtube)

Daugpilio universiteto gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centras

Daugpilio universitetas yra didžiausias regioninis valstybinis universitetas Latvijoje. Universiteto gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centras įgyvendina įvairius praktinius biologinės įvairovės tyrimų ir išsaugojimo bei aplinkosauginio švietimo projektus, todėl turi didelę praktinę patirtį steigiant naujas saugomas teritorijas, rengiant vietinių retų ir nykstančių rūšių išsaugojimo planus, parkų rekonstrukcijos planus ir kt. 2011 – 2016 m. centro darbuotojai įgyvendino ES finansinio instrumento LIFE+ Gamta projektą „EB prioritetinės svarbos gamtinių vertybių -  buveinių 6530* Fenoskandijos miškapievės ir dviejų vabalų rūšių apsauga: planavimas, visuomenės dalyvavimas, inovatyvumas“ (Management of Fennoscandian wooded meadows (6530*) and two priority beetle species: planning, public participation, innovation"), kurio metu išskirtinis dėmesys buvo skiriamas medžiams milžinams ir indikatorinei rūšiai niūriaspalviui auksavabaliui.
 

Daugpilio universiteto gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centro darbuotojų pagrindinės veiklos projekte yra susijusios su medžių milžinų ir su jais susijusių saugomų rūšių apsaugos patirties apsikeitimu ir niūriaspalvio auksavabalio tyrimais – metodikų ir priemonių tobulinimu bei šių vabalų genetiniais tyrimais.
 

 • DU
 • DU el. paštas
 • DU (Facebook)
 • DU (Youtube)

Lietuvos zoologijos sodas

Lietuvos zoologijos sodas užima 15,66 ha parko plotą. Čia laikomi apie 232 rūšių gyvūnai iš kurių 31 egzotiškos arba arti išnykimo ribos, o 11 rūšių įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą. Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja retų ir nykstančių gyvūnų rūšių veisimo programose – per keletą pastarųjų metų specialiomis sąlygomis užaugino ir į laisvę leido didžiuosius apuokus, lūšis, balinius vėžlius, raudonpilvės kūmutes. Taip pat rengiami įvairūs edukaciniai užsiėmimai.
 

Lietuvos zoologijos sodo darbuotojų pagrindinės veiklos projekte yra susijusios su visuomenės švietimu ir niūriaspalvio auksavabalio reintrodukcija – pažintiniais renginiais, niūriaspalvio auksavabalio veisimo patirties įgijimu, veisimo metodikų parengimu ir pačių vabalų auginimu bei paleidimu į laisvę, projekto rezultatų ir įgytos patirties sklaida. 

 

 • Zoosodas
 • Zoosodas el. paštas
 • Zoosodas (Facebook)
 • Lietuvos Zoologijos Sodas

Kauno miesto savivaldybė 

Kauno miesto savivaldybės atstovaujamoji valdžia – Kauno miesto savivaldybės taryba, vykdomoji valdžia – Kauno miesto savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija vykdo savivaldybės tarybos suformuluotus uždavinius ir priimtus sprendimus bei įgyvendina savo parengtas savivaldybės teritorijos plėtros ir viešojo administravimo programas. 
 

Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų pagrindinės veiklos projekte susijusios su Kauno ąžuolyno geros būklės atkūrimu ir palaikymu – svetimžemių ir invazinių augalų naikinimu, pažintinio tako įrengimu ir patirties įgijimu tolimesniam Kauno ąžuolyno geros būklės palaikymui.
 

 • Kaunas
 • Kaunas el. paštas
 • Kaunas (Facebook)
 • Kaunas (Youtube)
 • Kaunas (Instagram)
bottom of page