top of page

Naujausi įrašai

Lietuvoje pradedamas brandžių medžių ir juose gyvenančių itin retų organizmų išsaugojimo projektasLietuvos gamtos fondas, bendradarbiaudamas su Daugpilio universiteto Gamtos studijų ir aplinkosauginės edukacijos centru, Kauno miesto savivaldybe ir Lietuvos zoologijos sodu, pradeda įgyvendinti didžiąja dalimi Europos Sąjungos aplinkos finansinio mechanizmo „LIFE“ finansuojamą projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701). Projektą taip pat finansuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir projekto partneriai.

Šio projekto tikslinė rūšis – visoje Europoje labai retas ir griežtai saugomas, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo (Lietuvos raudonoji knyga) 2 (V) kategoriją bei Europos Bendrijų Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva) II ir IV priedus įrašytas niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita). Tai įspūdingos išvaizdos vabalas, kuris didžią savo gyvenimo dalį praleidžia brandžių lapuočių medžių viduje ir todėl tokių medžių būklė, gausa bei sąlygos migruoti tiek tarp pavienių medžių, tiek tarp jų grupių tiesiogiai susijusi su niūriaspalvio auksavabalio išgyvenimo galimybėmis. Šis vabalas yra indikatorinė rūšis – sukūrus niūriaspalviui auksavabaliui palankias gyvenimo sąlygas pagerės sąlygos ir kitiems retiems nuo brandžių medžių priklausantiems organizmams: marmuriniui auksavabaliui (Protaetia lugubris, sin. Liocola marmorata), aštuoniataškiui auksavabaliui (Gnorimus variabilis), europiniui plačiaausiui (Barbastella barbastellus), didžiajai miegapelei (Glis glis), žvaigždėtajam pseudoskorpionui (Anthrenochernes stellae), krokiniui minkšteniui (Hapalopilus croceus), kurapkiniui storplučiui (Xylobolus frustulatus) ir kt.

Per keturis su puse projekto įgyvendinimo metų atlikus tikslinės rūšies vabalui tinkamų buveinių tvarkymo darbus bei sukuriant jungiamuosius elementus ir laikinas buveines, bus sukurtas ekologinis tinklas, kurio branduoliais pasirinkta niūriaspalvio auksavabalio apsaugai išskirtos Natura 2000 teritorijos Kauno ąžuolynas (LTKAU0020) ir Neries šlaitas ties Verkiais (LTVIN0012). Šis ekologinis tinklas taps tarptautinio Lietuvos – Latvijos ekologinio tinklo, kuriame bus nustatoma niūriaspalvio auksavabalio populiacijų fragmentacija ir atsiradusios spragos genetiniams mainams tarp sub-populiacijų, dalimi. Taip pat bus vykdomas niūriaspalvio auksavabalio populiacijų atkūrimas sutvarkytose istorinėse šio vabalo radavietėse, o pritaikant šiuolaikines technologijas bus tobulinami ir optimizuojami šio vabalo stebėsenos metodai.

Projekto metu išskirtinis dėmesys bus skiriamas ir visuomenės gamtosauginiam švietimui. Tam bus parengta ir išleista mokomoji medžiaga, organizuojami vieši renginiai, Kauno ąžuolyne įkurtas pažintinis takas, projekto vietose pastatyti informaciniai stendai, projektas ir jo metu gyvendinamų veiklų reikšmė pristatoma žiniasklaidoje bei projekto internetiniame tinklalapyje.

Siekiant įgyti naujos niūriaspalvio auksavabalio ir jų buveinių apsaugos patirties bei pasidalinti jau sukauptomis žiniomis su kitais ekspertais projekto komanda dalyvaus susitikimuose su kitų šalių ekspertais, seminaruose, mokomosiose išvykose bei pasidalins įvairiuose leidiniuose, pvz., geros praktiko vadove, medžių milžinų ir negyvos medienos tvarkymo gairėse, moksliniuose straipsniuose.

Projekto vertė – 1,378,000 EUR. Europos Komisija remia projektą skirdama 1,033,180 EUR finansavimą, LR Aplinkos ministerija – 316,940 EUR, projekto partneriai – 27,880 EUR.

bottom of page